Sėdmaišiai Seatzac - pirkimo - pardavimo sąlygos

 

Prekių pirkimo - pardavimo internetinėje parduotuvėje  SeatZac.eu  taisyklės

 

1. Sąvokos 

1.1. Pardavėjas - Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras", Juridinių asmenų registre įregistruotas privatusis juridinis asmuo UAB „Holz RIVA“, juridinio asmens kodas 300518056, PVM mokėtojo kodas LT100002158012, registracijos adresas Dobilų 13, Garliava ,Kauno raj.,  Įmonės buveinės / korespondencijos adresas  - K.Donelaičio 24-405, LT-44239 Kaunas. 

1.2. Elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.seatzac.eu

1.3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo 14 iki 18 metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai. 

1.4. Asmens duomenys - Pirkėjo vardas, pavardė, prekių pristatymo adresas, telefono numeris , elektroninio pašto adresas. 

1.5. Taisyklės – šios prekių pirkimo - pardavimo elektroninėje parduotuvėje  www.seatzac.eu taisyklės. 

2. Bendrosios nuostatos 

2.1. Taisyklės jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su taisyklėmis“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu - pardavimu elektroninėje parduotuvėje www.seatzac.eu  susijusios sąlygos. Pirkėjas kiekvieno prisijungimo prie el. parduotuvės metu, privalės iš naujo patvirtinti Taisykles. 

2.2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja ją paskelbus svetainėje www.seatzac.eu . Pirkti elektroninėje parduotuvėje www.seatzac.eu turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.3 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje www.seatzac.eu

3. Asmens duomenų apsauga 

3.1. Sutinku, kad mano vardą, pavardę, elektroninį paštą bei telefono numerį  www.seatzac.eu tvarkytų veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. 

3.2. Pirkėjas turi šias teises: 

3.2.1. žinoti (būti informuotas) apie savo Asmens duomenų tvarkymą; 

3.2.2. susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; 

3.2.3. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus; 

3.2.4. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Taisyklėse numatytus atvejus; 

3.2.5. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys, tačiau tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų elektroninėje parduotuvėje www.seatzac.eu.   

3.3. Pirkėjas iš anksto sutinka, kad jo duomenis Pardavėjas turi teisę laikyti serveryje neterminuotai, jeigu Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar  buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas,   jeigu Pardavėjas yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėjo, ar jeigu Pardavėjas yra pastebėjęs atitinkamo Pirkėjo padarytus Taisyklių pažeidimus ar esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. 

3.4. Remiantis Taisyklių 10.2.2 ir 10.3.3 punktais, Pardavėjui, UAB „OMNIVA" darbuotojui ar kitos kurjerių tarnybos darbuotojui pateiktas susipažinti Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui. 

3.5. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu vienu iš šių būdų:  1) įteikdamas tokį prašymą ar nurodymą Pardavėjui tiesiogiai adresu K.Donelaičio 24-405, LT-44239 Kaunas 2) išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą paštu šiame Taisyklių punkte nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu order@seatzac.eu iš Taisyklių 3.1. punkte nurodyto savo elektroninio pašto adreso. Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų pateikia Pirkėjui raštišką atsakymą Taisyklių 3.1. punkte nurodyto elektroninio pašto adresu bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. 

4. Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas 

4.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes elektroninėje parduotuvėje www.seatzac.eu  užpildydamas pirkėjo duomenų anketoje numatytus privalomus laukus. 

 4.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, telefoną, el. paštą, miestą, prekių prsitatymo adresą, pašto kodą. Pirkėjas sutinka, kad jo pateiktu elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo Asmens duomenys ar jų dalis būtų perduoti Pardavėjo partneriams (duomenų tvarkytojams) siekiant tinkamai įvykdyti užsakymą ir/ar tinkamai suteikti užsakytas paslaugas. 4.3. Nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Pirkti”, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado teisiniai pirkimo - pardavimo santykiai. 

5. Pirkėjo teisės 

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas elektroninėje parduotuvėje www.seatzac.eu šių Taisyklių nustatyta tvarka. Užsisakius paslaugas Pirkėjui gali būti taikomos Pardavėjo partnerių nustatytos paslaugų teikimo sąlygos. 

5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka. 

5.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka. 

5.4. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse.

6. Pirkėjo įsipareigojimai

6.1. Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve www.seatzac.eu, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų. 

6.2. Pirkdamas svetainėje www.seatzac.eu, Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad prekių pirkimo metu pateikta informacija ir Asmens duomenys nėra klaidinantys ar neteisingi. 

6.3. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pasirinkęs prekių pristatymo būdą Pirkėjas privalo jas atsiimti pasirinktame prekių atsiėmimo punkte per Taisyklėse nurodytus terminus.

7. Pardavėjo teisės 

7.1. Pardavėjas turi teisę keisti ar sustabdyti svetainės www.seatzac.eu funkcijas, svetainėje esančių elementų išdėstymą, nutraukti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą. 

7.2. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti internetinės parduotuvės www.seatzac.eu veiklą. 

7.3. Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų elektroninėje parduotuvėje www.seatzac.eu, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį. 

7.4. Jei Pirkėjas bando pakenkti svetainės www.seatzac.eu darbo stabilumui ir saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis svetaine www.seatzac.eu

8. Pardavėjo įsipareigojimai 

8.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis elektroninės parduotuvės www.seatzac.eu teikiamomis paslaugomis. 

8.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 3 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

8.3. Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas prekes Taisyklių 10 skyriuje nurodytomis sąlygomis. 8.4. Pardavėjas įsipareigoja priimti Pirkėjo grąžinamas prekes Taisyklių 12 skyriuje nurodytomis sąlygomis. 8.5. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą. 

9. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai 

9.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje www.seatzac.eu ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį. 

9.2. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti naudojantis elektronine bankininkyste. 

 9.3. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes, pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas. 

10. Prekių pristatymas 

10.1. Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pateikimo būdų, įvardytų Taisyklių 10.2 - 10.4 punktuose. Prekių pristatymo sąlygos bei įkainiai pateikti ..................................... Mygtuko „Pirkti" paspaudimas reiškia, kad pirkėjas susipažino su pristatymo sąlygomis bei įkainiais ir su jais sutinka. 

10.2. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka paslaugą „Pristatyti nurodytu adresu”: 

10.2.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. 

10.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui. 

10.2.3. Prekes Pardavėjas pristato naudodamasis kurjerių paslaugomis  („Omniva“, DPD ar kitos siuntų pristatymo įmonės) per 1-3 d. d. nuo apmokėjimo už pateiktą užsakymą gavimo dienos. 

10.3. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka „Prekių atsiėmimas iš sandėlio“: 

10.3.1. Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai Pardavėjo prekių atsiėmimo punkte, esančiame adresu ....................................darbo dienomis nuo 9 iki 16 val. 

10.3.2. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu, kad prekes galima atsiimti. Prieš atvykdamas atsiimti prekių Pirkėjas privalo infomuoti  (www.seatzac.eu  „Kontaktai“ skiltyje nuorodytu telefonu), jog atvyks pasiimti prekes - ne vėliau kaip 1 valandą iki atvykimo. Atsiėmimas galimas darbo dienomis nuo 9 iki 16 val. 

10.3.3. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). 

10.4. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka Prekių pristatymą per paštomatą: 

10.4.1. Paštomatų terminaluose galima atsiimti prekes, kurios sveria mažiau nei 20 kg. Sunkesnės nei 20 kg prekės į paštomatus nėra pristatomos. 

10.4.2. Siunta iš Pirkėjo pasirinkto pristatymo taško turi būti atsiimta per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo informacijos apie prekės pristatymą gavimo. 

10.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių. 

10.6. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo - priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo - priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo - priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui (kurjerių tarnybos darbuotojui), surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų ir jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu. 

10.8. Jei remiantis Taisyklių 10.2 - 10.4 punktais Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes, atstovai susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui už prekes sumokėti pinigai negrąžinami. 

10.9. Jei remiantis Taisyklių 10.2 - 10.4 punktais Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas nebuvo sumokėjęs už prekes, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, o užsakymas anuliuojamas. 

11. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas 

11.1. Kiekvienos www.seatzac.eu  parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. 

11.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą. 

11.3. Pardavėjas skirtingoms prekių rūšims suteikia tam tikrus prekės galiojimo bei vartojimo terminus, kurie pateikiami kartu su produktu, pakuotėje. 

11.4. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai. 

11.5. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė (ne trumpesnis nei 3 mėn. laikotarpis) tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos. 

12. Prekių grąžinimas ir keitimas 

12.1. Prekių grąžinimas ir keitimas įsigijus nekokybiškas prekes 

12.1.1. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes arba prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, buvusiu prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms  Pirkėjas turi grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti: 

12.1.1.1. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės; 

12.1.1.2. kad būtų atitinkamai sumažinta perkės įsigyjimo kaina; 

12.1.1.3. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus arba atlygintų Pirkėjo išlaidas jiems ištaisyti, jei trūkumus įmanoma pašalinti; 

12.1.1.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti užsakymo, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas. 

12.1.2. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš 12.1.1 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus 12.1.1 punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 12.1.1 punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo. 

12.1.3. Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų: 

12.1.3.1. pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu order@seatzac.eu, pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes; 

12.1.3.2. pateikti prekių įsigijimo dokumentą   ir mokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją; 

12.1.3.3. pateikti laisvos formos prašymą. 

12.1.4. Teise grąžinti kokybės reikalavimų neatitinkančias prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekių pristatymo ar atsiėmimo dienos. 

12.1.5. Visos nemokamos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos tuo pat metu. 

12.1.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos. 

12.1.7. Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o www.seatzac.eu, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Klientui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas. 

12.1.8. Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu, kuris Pardavėjo nurodomas Pirkėjui atsiųstoje elektroninėje žinutėje, patvirtinančioje prekės grąžinimą. 

12.1.9. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. www.seatzac.eu negrąžins pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu. www.seatzac.eu neatsako už Pirkėjo gražinamus siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu. 

12.1.10. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 15 (penkiolika) darbo dienų po to, kai prekę gauna www.seatzac.eu

12.1.11. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį. 

12.2. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo užsakymo 

12.2.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo - pardavimo . 

12.2.2. Apie užsakymo atsisakymą Pirkėjas privalo pranešti tą pačią dieną kol prekės dar nėra perduotos  kurjeriui. Pavėlavus pranešti  – prekių grąžinimas vykdomas vadovaujantis kitais prekių grąžinimo punktais.  Pranešimas turi būti siunčiamas  el. paštu  order@seatzac.eu . Pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes, užsakymo nr. Užsakymas laikomas atšauktu kai gaunamas užsakymo atšaukimo patvirtinimas e-paštu . 

12.2.3. Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos ir rizika. 

12.2.4. Taisyklių 12.2.1 punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama. 

12.2.5. Visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis ir originalia pakuote. 

12.2.6. Visos nemokamos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos tuo pat metu. 

12.2.7. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 10 (dešimt) darbo dienų po to, kai prekę gauna www.seatzac.eu

13. Atsakomybė 

13.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų Asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas pateikia neteisingus ar netikslius asmens duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo. 

13.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve www.seatzac.eu

13.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta. 

13.5. Jei Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje www.seatzac.eu yra pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys, pateikiantys šią informaciją. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus. 

13.6. Dėl pirkimo-pardavimo užsakymo įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo kilus žalai, kaltoji šalis atlygina kitos šalies patirtus tiesioginius nuostolius. 

14. Apsikeitimas informacija 

14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklių 3.2. punkte numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu. 

15. Baigiamosios nuostatos 

15.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. 

15.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.